Co z działalnością gospodarczą po śmierci właściciela

Od dnia 25 listopada 2018 r. obowiązują przepisy dotyczące kontynuowania działalności po śmierci przedsiębiorcy.

Jest to tzw. zarząd sukcesyjny – instytucja uregulowana ustawą z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej.

Ww. ustawa ma pomóc w sprawnym  funkcjonowaniu firmy po śmierci jej właściciela, gdyż umożliwia  prowadzącemu jednoosobową działalność gospodarczą (wpisaną do CEIDG) ustanowienie zarządcy sukcesyjnego.

Przedsiębiorstwo w spadku, posługuje się NIP-em, który był przypisany do zmarłego przedsiębiorcy. Zatem nie jest konieczne ubieganie się o nowy numer dla przedsiębiorstwa w spadku.

Są dwa sposoby ustanowienia zarządu.

Po pierwsze, zarząd sukcesyjny może zostać ustanowiony jeszcze za życia właściciela firmy. W tym celu przedsiębiorca musi powołać odpowiednią osobę do pełnienia funkcji zarządcy oraz dokonać wpisu do CEIDG. Naturalnie osoba powołana na zarządcę musi wyrazić zgodę na pełnienie tej funkcji.

Po drugie, jeżeli zarząd sukcesyjny nie został ustanowiony z chwilą śmierci przedsiębiorcy, po śmierci przedsiębiorcy zarządcę sukcesyjnego może powołać:

  • małżonek przedsiębiorcy, któremu przysługuje udział w przedsiębiorstwie w spadku,
  • spadkobierca ustawowy przedsiębiorcy,
  • spadkobierca testamentowy przedsiębiorcy.

Zarząd sukcesyjny obejmuje zobowiązanie do prowadzenia przedsiębiorstwa w spadku oraz umocowanie do czynności sądowych i pozasądowych związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa w spadku. Zarządca sukcesyjny posługuje się dotychczasową firmą przedsiębiorcy z dodaniem oznaczenia „w spadku”.

 

 

Zadzwoń