Informacja pokontrola – zastrzeżenia / nieprawidłowości – co robić?

Nawet prawidłowo realizowana umów o dofinansowanie podlega kontroli. Kontrole mogą wynikać z różnych przyczyn a jednym z głównych obowiązków beneficjenta jest właśnie poddanie się takiej kontroli. Co do zasady, bardzo częstą sytuacją jest, iż nawet wzorowo prowadzony projekt w trakcie kontroli wykazuje uchybienia / zastrzeżenia i organ kontrolujący stwierdzi wystąpienie nieprawidłowości. Po zakończeniu każdej kontroli sporządzana jest tzw. informacja pokontrolna. Dokument ten stanowi podsumowanie dokonanych […]

Jak wnieść o zwolnienie z odpłatności za pobyt członka rodziny w DPS / Co zrobić aby nie płacić za pobyt członka rodziny w DPS

Przepisy ustawy o pomocy społecznej określają zasady ponoszenia opłat za pobyt w DPS (zarówno przez samego pensjonariusza jak i członków jego rodziny). Ustawą z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2022 r., poz. 66), po raz kolejny zmieniono zasady ponoszenia odpłatności za pobyt mieszkańca w domu pomocy społecznej. Tym razem, rozszerzono katalog przesłanek ustawowych, uzasadniających zwolnienie osób wnoszących opłatę lub […]

Regulamin pracy zdalnej – czy jest obowiązkowy / co musi zawierać

Ustawa z dnia 1 grudnia 2022 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 240) o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw wprowadza do Kodeksu pracy pracę zdalną, jednocześnie uchylając przepisy dot. telepracy – przepisy regulujące pracę zdalną weszły w życie z dniem 7 kwietnia 2023 r. W związku ze zmianą ww. przepisów pojawiło się zagadnienie „regulaminu pracy zdalnej” i tego co powinien on zawierać, w jakiej […]

Zwrot prowizji bankowej – wniosek / zasady / kiedy – jak się ubiegać

Jeszcze jakiś czas temu nikt nie poruszał tematu dotyczącego zwrotu części opłat i prowizji bankowych z tytułu wcześniejszego uregulowania całego lub części zobowiązania kredytowego. Nawet jeśli konsument zwracał się z takim wnioskiem to banki zazwyczaj albo nie reagowały albo odmawiały zwrotu części lub całości opłat. Jednak Trybunał Sprawiedliwości kilka lat temu rozwiał wszelkie wątpliwości i wskazał jednoznacznie, iż taki zwrot się należy. Zwrot dotyczyć może […]

Odmowa zapłaty zasiłku chorobowego przez ZUS – co zrobić , jak się odwołać

Pracownikowi, który stał się niezdolny do pracy z powodu choroby, przysługuje – co do zasady – wynagrodzenie chorobowe, a następnie zasiłek chorobowy. Niestety, coraz częściej można zaobserwować „wzmożoną aktywność” ZUS w zakresie kontroli (niestety) szczególnie kobiet w ciąży (które dopiero zaczęły pracę) oraz kobiet w ciąży które założyły działalność gospodarczą na krótko przed ciążą (i np. zadeklarowały wysoką podstawę składkową). Podstawową kwestią jest to, iż jeżeli ZUS wydał decyzję odmowną […]

Pozew frankowy / kredyt we frankach – jak napisać

Pozew do sądu co do zasady można złożyć w dowolnym momencie. Zarówno w trakcie trwania umowy z bankiem jaki i po spłacie kredytu. Pierwszym etapem jest jednak analiza czy taka umowa kredytowa zawiera w sobie niedozwolone w zapisy, tzw. klauzule abuzywne. Tylko i wyłącznie jeśli w umowie kredytowej są tzw. klauzule abuzywne zasadne jest złożenie pozwu do sądu. Co istotne, nawet po spłacie kredytu można wnieść pozew. Sam fakt, że całkowicie spłacono kredyt przecież […]

Protokół pokontrolny po zakończeniu kontroli – zastrzeżenia / uwagi – co robić?

Po zakończeniu kontroli – beneficjent otrzymuje protokół pokontrolny (wstąpienie pokontrolne). W zależności od stwierdzonych uchybień lub nieprawidłowości, instytucja kontrolująca może podjąć kilka działań. Jeśli beneficjent zgadza się z uwagami, wystarczy, że usunie wskazane uchybienia, o ile jest to możliwe i zwróci wskazaną część dotacji, często nawet bez odsetek. Jednak, zazwyczaj problem pojawia się wtedy, gdy beneficjent nie zgadza się ze stwierdzonymi uchybieniami / zastrzeżeniami. Wtedy kluczowe jest […]

Zwrot prowizji od kredytu – jak to zrobić szybko i skutecznie

Osoby, które spłaciły kredyt przed terminem powinny otrzymać częściowy zwrot kosztów kredytu. Jeśli za przyznanie kredytu liczona była prowizja lub występowały inne opłaty bankowe, bank ma obowiązek zwrócić ich część proporcjonalną do skrócenia terminu spłaty. Zgodnie ze stanowiskiem Rzecznika Finansowego i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wcześniejsza spłata kredytu powinna skutkować zwrotem części pobranych przez bank opłat i prowizji. Kluczowe pozostaje pytanie jak […]

Opieka naprzemienna – zasady / kiedy jest ustanawiana

W obecnych czasach temat opieki naprzemiennej powraca coraz częściej. Wobec rozstania rodziców / opiekunów prawnych – pojawia się pytanie jest ustanowić opiekę nad małoletnimi dziećmi. Jedynym z rozwiązań jest „opieka naprzemienna”. W praktyce wygląda to tak (w zależności od ustaleń rodziców), że dziecko jest jeden / dwa tygodnie u jednego z rodziców a kolejny tydzień / dwa u drugiego z rodziców. Ww. sposób opieki nie jest de facto uregulowany wprost żadnym […]

Pozorność umowy o pracę – kontrola ZUS – odmowa wypłaty zasiłku

Niestety, coraz częściej zdarzają się kontrole ZUS w przypadku np. nowych umów o pracę (z kobietami w ciąży, lub które zaszły w ciążę krótko po podpisaniu umowy, osób z bardzo wysokimi zarobkami korzystającymi ze świadczeń itp.). Bardzo często, ZUS zarzuca obu stronom – i pracownikowi i pracodawcy – pozorność umowy m.in. w celu skorzystania z ochrony ubezpieczeniowej oraz świadczeń. Co do zasady nie jest to zakazane, ale z przyczyn oczywistych coraz częściej budzi obawy ZUS a to stanowi […]

Jak szybciej odzyskać prawo jazdy – zakaz prowadzenia pojazdów

Czy można skrócić czas zakazu prowadzenia pojazdów – Tak! – co do zasady istnieje taka możliwość! Jednym ze środków karnych orzekanych przy czynach związanych z prowadzeniem pojazdów pod wpływem alkoholu jest zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Przepisy w tym zakresie są dość jednoznaczne i niestety sądy dość surowo oceniają takie czyny. Dlatego tak ważne jest zweryfikowanie czy w danym przypadku można w jakikolwiek sposób skrócić czas zakazu prowadzenia pojazdów […]

Przedsiębiorstwo w trudnej sytuacji a dotacja / COVID

Co do zasady sytuacja ekonomiczna przedsiębiorcy warunkuje dopuszczalność udzielenia mu pomocy a przedsiębiorstwa znajdujące się w trudnej sytuacji są wykluczone z możliwości uzyskania pomocy publicznej – m.in. regionalnej pomocy inwestycyjnej, czy pomocy na działalność badawczo–rozwojową (np. dotacje ze środków UE). Ustalenie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa możliwe jest na m.in. na podstawie: dokumentów finansowych (bilans, rachunek zysków i strat) jeśli brak dokumentów finansowych – wiarygodnych danych finansowych np. wyciągu z systemu księgowego (reliable financial data e.g. […]

Jak odzyskać prowizję od spłaconego kredytu – kiedy jest to możliwe/ zasady i wysokość zwrotu

TSUE potwierdził, że przy wcześniejszej spłacie kredytu, konsument ma prawo żądać od banku proporcjonalnego zwrotu wszelkich opłat i kosztów związanych z kredytem, nie tylko odsetek, ale również prowizji oraz ubezpieczenia. Dlatego każdy konsument, który spłacił kredyt konsumencki przed czasem, ma prawo do odzyskania prowizji proporcjonalnie do okresu, w którym spłacony był kredyt. Jeśli spłacono kredyt przed terminem określonym w umowie, można otrzymać zwrot dodatkowych opłat takich jak prowizja czy inne koszty związane z uzyskaniem finansowania. […]

Odmowa wypłaty zasiłku przez ZUS – co robić, jak się odwołać?

Jeżeli Organ Rentowy, czyli ZUS odmówi wypłaty zasiłku należy napisać odwołanie od decyzji ZUS. Takie odwołanie wnosi się do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych za pośrednictwem naszego miejscowego oddziału ZUS, w terminie 30 dni od daty otrzymania decyzji. Odwołanie jest wolne od opłat sądowych to znaczy, że składając odwołanie nie trzeba nic płacić ani w ZUS ani w sądzie. Bardzo często ZUS w decyzji powołuje się na niepełne informacje […]

Wypowiedzenie umowy o dofinansowanie – zwrotu dotacji / zwrot otrzymanego wsparcia

W perspektywie finansowej na lata 2007 – 2013 polskie instytucje dysponowały miliardami EUR. Zawarto tysiące umów z beneficjentami. Niestety, często zdarzają się sytuacje w których instytucje te wypowiedziały zawarte umowy zobowiązując beneficjentów do zwrotu otrzymanych środków / dotacji. Wypowiadając umowę, zobowiązywano beneficjenta do zwrotu otrzymanych środków wraz odsetkami. O ile, wypowiedzenie umowy zanim beneficjent otrzymał jakąkolwiek transzę płatności jest co do zasady „neutralne”, o tyle konieczność zwrotu […]

Kara za brak lub unikanie kontaktów z dzieckiem jest możliwa

Dużo częściej słyszymy o przypadkach kiedy to jeden z rodziców utrudnia lub nawet uniemożliwia utrzymywanie kontaktów z dzieckiem, natomiast dużo rzadziej spotykamy się z sytuacjami kiedy jeden z rodziców chce „wymóc / przymusić” drugiego z rodziców do utrzymywania kontaktów z dzieckiem. O ile raczej bezsporne i oczywiste jest, iż można żądać zapłaty określonej sumy pieniężnej za utrudnianie kontaktów z dzieckiem, o tyle rozwiązanie niejako w drugą stronę nie było dotychczas takie oczywiste. […]

Rozwód małżeństwa ukraińsko-ukraińskiego w Polsce / obywateli Ukrainy w Polsce – czy to możliwe?

Od wielu lat obserwujemy napływ do Polski coraz większej liczby obywateli Ukrainy i nie tylko. Osoby takie, przybywając do Polski bardzo często dokonują wszelakich czynności prawnych lub są uczestnikami polskiego obrotu prawnego. Co do zasady istnieje wiele różnic w regulacjach prawnych pomiędzy Polską a Ukrainą, które niosą za sobą różne wymagania prawne. Niestety, nie wszystkie instytucje prawa można odnieść wprost i zastosować do obywateli Ukrainy. Dość częstym problemem jest […]

Członek zarządu i wspólnik jednocześnie – bez ZUS – czy to możliwe?

Niestety ostatnie zmiany w prawie podatkowym tzw. Polski Ład powodują konieczność zapłaty składek ZUS przez osoby dotychczas np. z tego zwolnione. Chodzi tu m.in. o członków zarządu / prezesów zarządu – którzy dotychczas otrzymywali tzw. wynagrodzenie za zarząd na podstawie uchwały wspólników powołującej ich do pełnienia funkcji. Wynagrodzenie takie dotychczas opodatkowane było PIT według skali, czyli 17 albo 32 proc. bez żadnych składek ZUS. Jednak Polski Ład wprowadził […]

Nękanie przez firmę windykacyjną – co robić?

Nękanie przez firmy windykacyjne staje się coraz częściej standardową praktyką firm windykacyjnych. Nie ma znaczenia czy firmy te działają w imieniu własnym czy w imieniu innej firmy – wierzyciela. Kluczowe jest aby pamiętać o jednym, mimo deklaracji – firmom windykacyjnym nie zależy na pomocy dłużnikowi!!!! Dlatego nie wolno iść na jakąkolwiek ugodę z firmą windykacyjną ani podpisywać jakiejkolwiek ugody ani wpłacać nawet najmniejszych kwot! Windykatorzy potrafią nękać telefonami, kilka […]

Wezwanie do zapłaty z firmy windykacyjnej – co robić?

Niektórzy wierzyciele aby odzyskać dług, przekazują prowadzenie windykacji zewnętrznym firmom windykacyjnym a firmy windykacyjne podejmują różne działania celem zmuszenia dłużnika do zapłaty lub przynajmniej uznania długu. Nękanie telefonami, kilka razy dziennie, nachodzenie w domu, codzienna korespondencja w skrzynce pocztowej, maile niestety skutecznie potrafią zastraszyć dłużnika. Zdarzają się tez sytuacje, że wierzyciel nie chce sam już odzyskiwać długu i sprzedaje taki dług innej […]

Odmowa wypłaty zasiłku macierzyńskiego przez ZUS – co zrobić?

Niestety, coraz ostatnie miesiące przyniosły informacje, że ZUS w zmorzonej ilości kontroluje kobiety w ciąży oraz kobiety na zasiłku macierzyńskim. Najczęstszym powodem decyzji wszczynającej kontrolę ZUS jest „krótki okres czasu pomiędzy momentem zgłoszenia do ubezpieczenia a momentem powstania niezdolności do pracy lub momentem złożenia wniosku o zasiłek macierzyński”. Niestety, taka jednostronna decyzja ZUS, zazwyczaj oparta jest tylko i wyłącznie na jednej przesłance – krótki okres czasu pomiędzy […]

Kontrola projektu w ramach dotacji unijnej

Każdy projekt realizowany ze środków unijnych podlega kontroli. Kontrole maja miejsce zarówno a trakcie trwania projektu jak i po jego zakończeniu aż do momentu upływu okresu trwałości projektu. Kontrole obejmują m.in.: a. kontrola wniosku o płatność – weryfikacja wniosku o płatność pod kątem formalnym i rachunkowym oraz czy wydatki ujęte w tym wniosku do refundacji lub rozliczenia są wydatkami kwalifikowalnymi; b. kontrola w miejscu realizacji projektu lub w siedzibie beneficjenta – taka kontrola […]

Informacja pokontrolna przy realizacji dotacji unijnej – odwołanie od informacji pokontrolnej

Należy wskazać, że nawet wzorowe prowadzenie projektu, może nie uchronić beneficjenta od otrzymania informacji pokontrolnej wskazującej pewne niedociągnięcia lub inne zarzuty oraz zalecenia co do konieczności wprowadzenia zmian w projekcie. Po każdej kontroli instytucja pośrednicząca przesyła do beneficjenta informację pokontrolną. Jest to dokumenty / pismo w którym zawarte są wszystkie kontrolowane aspekty i w którym co do zasady wskazywane są niedociągnięcia, nieprawidłowości i inne zarzuty cod o realizacji projektu. Co do zasady, w informacji pokontrolnej wskazane są również wskazówki jakie […]

Zwolnienie lekarskie a pozorność umowy o pracę i odmowa zasiłku chorobowego z ZUS

Dość częstą praktyką ze strony ZUS jest podważanie zatrudnienia danej osoby oraz odmowa wypłaty świadczeń np. zasiłku chorobowego. Jednakże, sądy konsekwentnie stoją na stanowisku, że skorzystanie ze zwolnienia lekarskiego nie świadczy o pozorności umowy. Sądy stoją na stanowisku, iż w żaden sposób nie można wywodzić pozorności umowy o pracę z samego faktu, że w stosunkowo niedługim czasie od jej zawarcia, pracownik zaczyna korzystać ze zwolnień lekarskich. Nawet jeśli strony mają świadomość co do wystąpienia w przyszłości […]

Opłaty za pobyt rodzica w DPS – można uniknąć obowiązku opłaty – dzieci nie muszą już płacić za pobyt rodziców w DPS

Po wielu latach ustawa o pomocy społecznej doczekała się nowelizacji. Od 2022 r. obowiązuje nowe brzmienie art. 64 ustawy o pomocy społecznej, zgodnie z którym: Art. 64 [Zwolnienie z opłaty] Osoby wnoszące opłatę lub obowiązane do wnoszenia opłaty za pobyt mieszkańca domu w domu pomocy społecznej można zwolnić z tej opłaty częściowo lub całkowicie, na ich wniosek, po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego, w szczególności jeżeli: 1) wnoszą opłatę za pobyt […]

Opłaty za pobyt członka rodziny w DPS

W jednym z ostatnich wyroków Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że opłaty za pobyt członka rodziny w DPS nie mogą być zbyt wysokie dla pozostałych członków rodziny Ustalając opłaty za pobyt obojga rodziców w domu pomocy społecznej (DPS), należy wziąć pod uwagę, że podwójny koszt obciążający ich dziecko spowoduje spadek jego dochodu poniżej kryterium określonego w ustawie o pomocy społecznej – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. Zgodnie z ustawą o pomocy […]

Rozliczanie dotacji unijnych – błędy i ich konsekwencje

Od wielu lat, dotacje unijne to jeden ze sposobów pozyskania funduszy na rozwój swojej firmy. Złożenie wniosku o dofinansowanie wraz z kompletem wymaganych załączników to bardzo skomplikowane przedsięwzięcie. Podpisanie umowy o dofinansowanie to bardzo poważny krok i duża odpowiedzialność finansowa. W przypadku jakichkolwiek niepowodzeń, ewentualna kara to nie tylko zwrot części lub całości otrzymanego wsparcia ale również i ewentualne odsetki od te kwoty. Dlatego też tak ważne jest prawidłowe realizowanie dotacji oraz jej prawidłowe i skrupulatne […]

Niewiarygodna / nieprawdziwa przyczyna wypowiedzenia umowy o pracę

Od 1996 roku pracodawca w oświadczeniu o wypowiedzeniu umowy o pracę na czas nieokreślony ma obowiązek wskazania przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie umowy o pracę. Niewykonanie tego obowiązku jest naruszeniem przepisów o wypowiadaniu umów o pracę w rozumieniu art. 45 § 1 kodeksu pracy. Podanie przyczyny pozornej (nierzeczywistej, nieprawdziwej) jest równoznaczne z brakiem jej wskazania. Konkretność wskazania przyczyny należy oceniać z uwzględnieniem innych, znanych pracownikowi okoliczności uściślających tę przyczynę. Co do zasady, […]

Odwołanie od decyzji wojewody w sprawie odmowy udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy / stały / rezydenta długoterminowego UE

Jedną z podstaw legalnego pobytu na terytorium Polski jest zezwolenie na pobyt czasowy / stały lub rezydenta długoterminowego UE. Aby uzyskać takie zezwolenie konieczne jest złożenie wniosku we właściwym urzędzie wojewódzkim. Wniosek składa się na odpowiednim formularzu urzędowym wraz z wymaganymi załącznikami i dokumentami, zdjęciem oraz opłatą. Niestety w wielu przypadkach wydawana jest decyzja negatywna tj. odmowa udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy / stały / rezydenta […]

Zwrot dotacji / dofinansowania ze środków unijnych – odwołanie od decyzji (zasady, sposoby, termin, podstawa prawna)

Podpisując umowę o dofinansowanie należy liczyć się z szeregiem obowiązków oraz z koniecznością rygorystycznego przestrzegania czynności określonych w tejże umowie (m.in. co do zakresu projektu jak i np. co do terminów określonych w umowie). Niestety, umowy o dofinansowanie zazwyczaj są bardzo długie, skomplikowane i zawiłe a beneficjenci skupiają się raczej na realizacji projektu od strony technicznej / logistycznej niż na stronie formalnoprawnej i administracyjnej. Niestety wszelkie zaniechania lub naruszenia postanowień umowy (projektu) np. terminów, zakresu raportowania mogą […]

Ciąża a nowa praca – problemy z ZUS – odmowa wypłaty świadczeń

Bardzo wiele kobiet stoi przed dylematem czy może podjąć nową pracę (na umowę o pracę) będąc w ciąży lub planując w niedługim czasie ciążę. Powszechne są historie, iż ZUS zazwyczaj kwestionuje wtedy taki stosunek pracy i odmawia prawa do wypłaty świadczeń – zasiłku chorobowego, a następnie macierzyńskiego. Jednakże, jak potwierdzają to zarówno sądy polskie jak i ostatnio Europejski Trybunał Praw Człowieka – ciąża to nie powód sam w sobie, by uznać umowę […]

Odrzucenie spadku – procedura, terminy, opłaty

Temat odrzucenia spadku pojawia się w kontekście uniknięcia odpowiedzialności za długi spadkowe. Odrzucenie spadku w pozwala uchronić spadkobierców przed zadłużonym spadkiem. Warto rozważyć odrzucenie spadku w sytuacji, gdy nie wiemy co składa się na spadek a mamy podejrzenia, że w większości mogą to być długi spadkowe a po ich spłacie niewiele zostanie ze spadku. Na odrzucenie spadku mamy określony czas – 6 miesięcy od dowiedzenia się o tytule swego powołania czyli od momentu kiedy dowiedzieliśmy […]

Eksmisja dla sprawcy przemocy domowej – podstawy i procedura

Małżonek lub były małżonek może domagać się eksmisji drugiego małżonka lub byłego małżonka na różne sposoby (różne podstawy prawne => różne skutki prawne), uzależnione jest to od przyczyn eksmisji, tytułu prawnego do mieszkania (najem, użyczenie, prawo własności, spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego) jak i w zależności od tego, czy prawo do mieszkania wchodzi do majątku wspólnego małżonków.   EKSMISJA Z LOKALU NA PODSTAWIE USTAWY O OCHRONIE PRAW LOKATORÓW – […]

Kredyt we frankach – wyrok TSUE – jak pozwać bank – krok po kroku

Polskie sądy są przepełnione pozwami w sprawie kredytów we frankach szwajcarskich. Wydane orzeczenie TSUE w październiku było punktem zapalnym dla kredytobiorców, którzy domagają się teraz swoich praw od banków stosujących nieuczciwe zapisy o indeksowaniu kredytu kursem obcej waluty. Coraz częściej polskie sądy orzekają też na korzyść kredytobiorców. Po wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w sprawie C-260/18, niektórzy z posiadających kredyty hipoteczne indeksowane kursem CHF zastanawiają […]

Opodatkowanie hali garażowej / garażu – jednak według niższej stawki

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu orzekł, że „skoro znajdujące się w posiadaniu spółki i przeznaczone na sprzedaż mieszkania w budynkach mieszkalnych nie są traktowane jako zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej, to analogicznie hale garażowe w budynkach mieszkalnych jako dokładnie w ten sam sposób niezajęte na prowadzenie działalności gospodarczej, również nie powinny podlegać opodatkowaniu wg najwyższej stawki podatku od nieruchomości (od budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej)” – wyrok WSA w Poznaniu z dnia 6 listopada […]

Błędy w świadectwie pracy – korekta po latach lub gdy firma już nie istnieje

Jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy w związku z ustaniem stosunku pracy (bez względu na sposób ustania stosunku pracy) jest wydanie świadectwa pracy, w którym dokumentuje się informacje dotyczące przebiegu zatrudnienia. Świadectwo pracy jest niesamowicie ważnym dokumentem, zarówno w kolejnym miejscu pracy jak i ma niebagatelne znaczenie dla uprawnień emerytalnych czy rentowych, z tego też względu należy zweryfikować, aby w jego treści nie pojawiły się żadne błędy czy nieścisłości. W przypadku błędów […]

Wcześniejsza spłata kredytu oznacza zwrot części kosztów kredytów

Klient, który spłacił kredyt konsumencki przed czasem, musi otrzymać proporcjonalny zwrot wszystkich poniesionych kosztów – orzekł w środę Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Zaciągając kredyt konsumencki (kredyt gotówkowy, pożyczkę) czy to w banku czy to w firmach pożyczkowych standardowo oprócz odsetek, naliczane są dodatkowe opłaty np. prowizja za udzielenie kredytu, składki ubezpieczeniowe czy opłaty administracyjne, opłata za rozpatrzenie wniosku itp. Dla przykładu: zaciągając kredyt w banku na 12 miesięcy płacimy prowizję za udzielenie […]

Utrata zaufania jako przyczyna wypowiedzenia umowy o pracę

Sądy powszechnie akceptują brak zaufania jako przyczynę uzasadniającą zwolnienie z etatu. Z jednej strony, nie można oczekiwać od pracodawcy zatrudniania osoby do której utracił zaufanie (nie ufa takiemu pracownikowi, nie wierzy takiej osobie). Jednak z drugiej strony, często dochodzi do nadużyć pojęcia „utrata zaufania” w kontekście podstawy do wypowiedzenia umowy przez pracodawcę. Dlatego też, sądy (w tym również i Sąd Najwyższy) zaostrzają kryteria powoływania się w wypowiedzeniu na utratę zaufania do pracownika. Podstawy […]

Spółka komandytowa – kogo pozwać? Spółkę, komplementariusza, komandytariusza?

Spółka komandytowa jest spółka osobową która prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą,  której jeden ze wspólników odpowiada za jej zobowiązania bez ograniczeń (komplementariusz), a odpowiedzialność drugiego (komandytariusza) jest ograniczona. Ten typ spółki jest coraz powszechniejszy z różnych względów (m.in. optymalizacja podatkowa, zasady odpowiedzialności wspólników itp.). Coraz częstsze staje się wykorzystywanie jednoosobowej spółki z o.o., jako komplementariusza. Na wstępie należy przypomnieć, iż w spółce komandytowej nie istnieją wyodrębnione organy przeznaczone […]

Nadgodziny a dyżur – wynagrodzenie za nadgodziny

Samo pozostawanie w gotowości do pracy nie wystarcza do zakwalifikowania takiego stanu jako pracy w godzinach nadliczbowych (m.in. wyrok SN z 9.5.2018 r., III PK 86/17). Praca w godzinach nadliczbowych oraz dyżur zostały opisane w Kodeksie pracy. Zgodnie z art. 151 § 1 kodeksu pracy pracą w godzinach nadliczbowych jest praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy oraz praca wykonywana ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, wynikający z obowiązującego pracownika systemu […]

Umowa o pracę z kobietą w ciąży – czy to pozorna umowa o pracę? Co robić?

Niestety, dość często zdarza się, iż ZUS kwestionuje umowy o pracę zawarte z kobietami w ciąży. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę kobiety w ciąży powoduje, że podlega ona ubezpieczeniom społecznym i może korzystać ze świadczeń w razie choroby i macierzyństwa. Co do zasady, oczywiście jest tak, iż umowa o pracę jest zawarta dla pozoru i nie może w związku z tym stanowić tytułu do objęcia pracowniczym ubezpieczeniem społecznym, jeżeli przy składaniu oświadczeń woli obie strony […]

Praca bez umowy – jakie mamy prawa i możliwości

Niestety czasami z różnych powodów zdarza się, że pracujemy bez umowy o pracę zawartej na piśmie – co zrobić w takiej sytuacji. Sam fakt, że pracodawca nie przedstawił nam umowy o pracę na piśmie nie oznacza, że nie ma „pracy”. Taka „ustna umowa” nie oznacza, że sama umowa o pracę jest nieważna lub bezskuteczna. Oczywiście, zgodnie z przepisami kodeksu pracy, umowa o pracę powinna zostać zawarta na piśmie. Sama umowa o pracę powinna zostać podpisana przed przystąpieniem do pracy […]

Co z działalnością gospodarczą po śmierci właściciela

Od dnia 25 listopada 2018 r. obowiązują przepisy dotyczące kontynuowania działalności po śmierci przedsiębiorcy. Jest to tzw. zarząd sukcesyjny – instytucja uregulowana ustawą z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej. Ww. ustawa ma pomóc w sprawnym  funkcjonowaniu firmy po śmierci jej właściciela, gdyż umożliwia  prowadzącemu jednoosobową działalność gospodarczą (wpisaną do CEIDG) ustanowienie zarządcy sukcesyjnego. Przedsiębiorstwo w spadku, posługuje się NIP-em, który był […]

Lokaty GetBack – pierwsze pozwy

Przed poznańskim Sądem Okręgowym rozpoczął się proces klienta, który zarzuca bankowi zaoferowanie mu ryzykownych inwestycji. Klient twierdzi, że został namówiony przez dyrektora oddziału banku na zakup obligacji GetBacku za 110 tys. zł. Syg. akt: XVIIIC 340/19 Niestety ww. przypadek nie jest odosobniony. Weryfikując postępowania prowadzone przez Naszą Kancelarię, iż ww. sposób oferowania obligacji GetBack był „normą”. Z analizy Naszych postępowań wynika, iż Klienci byli niezaprzeczalnie wprowadzani w błąd […]

Adoptowane dziecko nie dziedziczy długów biologicznego ojca

Dnia 22 maja 2019 r. Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN w sprawie o sygn. akt I NSNc 3/19 uwzględniła skargę Rzecznika Praw Obywatelskich. Skarga dotyczyła sytuacji dziedziczenia długów przez adoptowane dziecko po zmarłym biologicznym ojcu. Zgodnie w wyrokiem Sądu Najwyższego adoptowane dziecko nie dziedziczy długów biologicznego ojca. Zdaniem RPO sąd pierwszej instancji popełnił błąd. Sąd Najwyższy uwzględnił skargę Rzecznika i zgodnie z nią uchylił […]

Jak i kiedy można odzyskać prawo jazdy po wyroku w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych?

Zgodnie z ustawą o kierujących pojazdami – w niektórych przypadkach kierowcy muszą poddać się obligatoryjnemu badaniu psychologicznemu m.in. ci wobec których orzeczono zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Ponadto, ustawa ta wskazuje, iż osoba która kierowała pojazdem w stanie nietrzeźwości, stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu, musi również obligatoryjnie poddać się badaniu lekarskiemu. Zgodnie z nowymi przepisami w tym zakresie, kierowcy muszą one poddać się weryfikacji lekarskiej […]

Zatrzymanie prawa jazdy – co robić?!

Niestety, rocznie wielu kierowców (świadomie lub nieświadomie) kieruje pojazdami w stanie po użyciu lub pod wpływem alkoholu. Konsekwencje takiego zachowania są bardzo poważne (m.in. utrata możliwości zarobkowania, sankcje karne, negatywne opnie w pracy, w miejscu zamieszkania, na uczelni itp.). Praktyka wskazuje, iż nie każda sprawa jest „oczywista” i że bardzo często w wielu przypadkach można uniknąć konsekwencji prawnych odebrania prawa jazdy lub ewentualnie skrócić okres pozbawienia prawa jazdy. […]

Porwanie rodzicielskie a uprowadzenie rodzicielskie

Z porwaniem rodzicielskim mamy do czynienia wówczas, gdy dziecko zabiera rodzic, któremu przysługuje pełnia praw rodzicielskich, zaś z uprowadzeniem rodzicielskim, gdy dziecko zabiera rodzic, który został pozbawiony praw rodzicielskich, jego prawa zostały zawieszone lub ograniczone ( uchwała SN z21.11.1979, VI KZP 15/79) bądź osoba obca.   Z porwaniem rodzicielskim mamy do czynienia wtedy gdy jeden z rodziców (posiadający pełnię władzy rodzicielskiej) opuszcza dotychczasowe wspólne miejsce zamieszkania […]

Co się dzieje z zaległymi alimentami po śmierci rodzica zobowiązanego do płacenia alimentów?

Alimenty są ściśle związane z tym kto ma je płacić to znaczy, że zobowiązanie do płacenia alimentów ma charakter osobisty. Obowiązek alimentacyjny nie przechodzi na spadkobierców rodzica zobowiązanego do płacenia alimentów. Zatem ani np. ciocia, bratanek, siostrzenica, wujek nie są zobowiązani do płacenia tych alimentów niejako „w zamian / w zastępstwie” zmarłego rodzica. Za życia rodzica zobowiązanego do płacenia alimentów – zaległych alimentów można żądać od tego właśnie rodzica. Zatem sytuacja jest prosta – umiera […]

Zaległe alimenty – jak je odzyskać?

Nader często zdarza się, że mimo prawomocnego wyroku / ugody, Twoje dziecko nie otrzymuje alimentów. Jeśli prośby nie pomagają, należy rozważyć środki prawne celem egzekucji należnych alimentów np.:   KOMORNIK Nawet jeśli zwłoka w zapłacie alimentów wynosi kilka dni – można rozważyć złożenie do komornika wniosku o wszczęcie egzekucji. Komornik może być dowolny. Pomocne (ale nie obowiązkowe) mogą okazać się wszelkie informacje na temat majątku […]

Czy potencjalny przyszły pracodawca może skontaktować się (na etapie rekrutacji) z obecnym pracodawcą?

Ubiegając się o pracę, należy liczyć się z faktem, iż ewentualny nowy pracodawca będzie chciał zweryfikować podane w życiorysie dane. Takie sprawdzenie / weryfikacja danych ma umożliwić potencjalnemu pracodawcy podjęcie właściwej decyzji w kwestii zatrudnienia danej osoby. Niestety, żadne przepisy nie regulują tego jak może przebiegać taka weryfikacja. Kodeks pracy w art. 221 wskazuje tylko jakich danych może żądać potencjalny nowy pracodawca na etapie rekrutacji […]

Darowizna i podział majątku wspólnego między małżonkami w trakcie trwania małżeństwa – czy to możliwe?

W trakcie trwania małżeństwa, małżonkowie mogą sobie przekazywać składniki swojego majątku za pomocą darowizny, mimo istnienia pomiędzy nimi wspólności majątkowej. Taka możliwość istnieje gdyż wspólność majątkowa charakteryzuje tym, że oprócz majątku wspólnego małżonków, istnieje równolegle majątek osobisty żony jak i majątek osobisty żony (3 odrębne zbiory majątkowe istniejące równolegle obok siebie). Zatem małżonkowie mogą np. w drodze darowizny przenieść jakieś składniki majątkowe […]

Czy pracodawca musi wystawić zaświadczenie o zarobkach?

Pracownicy często występują do pracodawcy z wnioskiem o wydanie zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach. Zaświadczenia takie konieczne są m. in. np. w banku, sklepie – do celów kredytowych, czy też w spółdzielni mieszkaniowej. Niestety przepisy prawa pracy nie odnoszą się wprost do takiego „obowiązku wydawania zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach pracownika”. Należy wspomnieć, iż wydawanie takich wniosków i zaświadczeń może stanowić duży kłopot dla pracodawcy, ponieważ musi on znaleźć czas na wypełnienie kilku lub […]

Upał w pracy a obowiązki pracodawcy

Upał w pracy należy rozumieć przez temperaturę przekraczającą 25 stopni, przy pracach na zewnątrz i 28 stopni przy pracach w pomieszczeniach. Niestety, przepisy (zarówno kodeks pracy jak i w zakresie bhp) nie precyzują, maksymalnej temperatury w pomieszczeniu w której można wykonywać pracę. Przepisy określają dokładnie jedynie dolną granicę temperatur w pomieszczeniu pracy. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy […]

Dobrowolne zrzeczenie się alimentów przez pełnoletnie dziecko

Zgodnie z obowiązującymi przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego – nie można zrzec się prawa do alimentów. Co do zasady, nawet pełnoletnie dziecko nie może zrzec się alimentów – gdyż obowiązek alimentacyjny wynika z przepisów prawa. Zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego – rodzice są zobowiązani do uiszczania świadczeń alimentacyjnych względem swych dzieci, które nie są w stanie się samodzielnie utrzymać. Chyba, że dochody pochodzące z majątku dziecka są wystarczające na pokrycie kosztów utrzymania oraz wychowania. […]

Alimenty dla rodziców. Alimenty na rodzica pozbawionego władzy rodzicielskiej

Alimenty należą się nie tylko dzieciom. Ubiegać mogą się o nie także rodzice, zatem rodzice biologiczni, adopcyjni, a nawet macocha lub ojczym. Zobowiązanie to ciąży nie tylko na rodzicach w stosunku do dzieci, lecz także na pełnoletnich dzieciach wobec rodziców, pod warunkiem że znaleźli się oni w niedostatku. Niestety nawet rodzice pozbawienie władzy rodzicielskiej mogą domagać się od swoich dzieci alimentów. Obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby również środków wychowania obciąża krewnych […]

Urlop wypoczynkowy po urlopie macierzyńskim

Często zdarza się sytuacja kiedy pracownica / pracownik (ojciec korzystający z urlopu macierzyńskiego) tuż przed końcem urlopu macierzyńskiego składa wniosek o przyznanie urlopu wypoczynkowego w celu przedłużenia czasu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Niestety pracodawca nie ma wtedy wielu możliwości – oprócz jednej – musi zaakceptować taki wniosek. Pracownica / pracownik może złożyć wniosek zarówno o zaległy urlop wypoczynkowy (z poprzednich lat kalendarzowych), jak […]

Dane osobowe pracownika i ich wykorzystanie przez pracodawcę

Zgodnie z ogólnym rozporządzaniem o ochronie danych osobowych (RODO) dane służbowe są danymi osobowymi, bo takimi danymi są wszelkie informacje o zidentyfikowanych lub możliwych od zidentyfikowania osobach fizycznych (motyw 26 preambuły RODO). Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz 922), dane takie jak np. imię, nazwisko, adres mailowy lub telefon służbowy pracownika […]

Zapłata wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych

Praca wykonywana przez pracownika ponad obowiązujące go normy czasu pracy, a także praca wykonywana ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, wynikający z obowiązującego pracownika systemu i rozkładu czasu pracy, uprawnia pracownika do normalnego wynagrodzenia oraz do stosownego dodatku. W przypadku braku zapłaty dodatkowego wynagrodzenia, możliwe jest dochodzenie stosownego wynagrodzenia na drodze sądowej (wraz z ewentualnymi odsetkami z tytułu opóźnienia). (…)

Zadzwoń