Nadgodziny a dyżur – wynagrodzenie za nadgodziny

Samo pozostawanie w gotowości do pracy nie wystarcza do zakwalifikowania takiego stanu jako pracy w godzinach nadliczbowych (m.in. wyrok SN z 9.5.2018 r., III PK 86/17). Praca w godzinach nadliczbowych oraz dyżur zostały opisane w Kodeksie pracy. Zgodnie z art. 151 § 1 kodeksu pracy pracą w godzinach nadliczbowych jest praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy oraz praca wykonywana ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, wynikający z obowiązującego pracownika […]

Umowa o pracę z kobietą w ciąży – czy to pozorna umowa o pracę? Co robić?

Niestety, dość często zdarza się, iż ZUS kwestionuje umowy o pracę zawarte z kobietami w ciąży. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę kobiety w ciąży powoduje, że podlega ona ubezpieczeniom społecznym i może korzystać ze świadczeń w razie choroby i macierzyństwa. Co do zasady, oczywiście jest tak, iż umowa o pracę jest zawarta dla pozoru i nie może w związku z tym stanowić tytułu do objęcia pracowniczym ubezpieczeniem społecznym, jeżeli przy składaniu oświadczeń […]

Praca bez umowy – jakie mamy prawa i możliwości

Niestety czasami z różnych powodów zdarza się, że pracujemy bez umowy o pracę zawartej na piśmie – co zrobić w takiej sytuacji. Sam fakt, że pracodawca nie przedstawił nam umowy o pracę na piśmie nie oznacza, że nie ma „pracy”. Taka „ustna umowa” nie oznacza, że sama umowa o pracę jest nieważna lub bezskuteczna. Oczywiście, zgodnie z przepisami kodeksu pracy, umowa o pracę powinna zostać zawarta na piśmie. Sama umowa o pracę powinna zostać podpisana […]

Co z działalnością gospodarczą po śmierci właściciela

Od dnia 25 listopada 2018 r. obowiązują przepisy dotyczące kontynuowania działalności po śmierci przedsiębiorcy. Jest to tzw. zarząd sukcesyjny – instytucja uregulowana ustawą z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej. Ww. ustawa ma pomóc w sprawnym  funkcjonowaniu firmy po śmierci jej właściciela, gdyż umożliwia  prowadzącemu jednoosobową działalność gospodarczą (wpisaną do CEIDG) ustanowienie zarządcy sukcesyjnego. Przedsiębiorstwo w spadku, posługuje się NIP-em, […]

Lokaty GetBack – pierwsze pozwy

Przed poznańskim Sądem Okręgowym rozpoczął się proces klienta, który zarzuca bankowi zaoferowanie mu ryzykownych inwestycji. Klient twierdzi, że został namówiony przez dyrektora oddziału banku na zakup obligacji GetBacku za 110 tys. zł. Syg. akt: XVIIIC 340/19 Niestety ww. przypadek nie jest odosobniony. Weryfikując postępowania prowadzone przez Naszą Kancelarię, iż ww. sposób oferowania obligacji GetBack był „normą”. Z analizy Naszych postępowań wynika, iż Klienci byli […]

Adoptowane dziecko nie dziedziczy długów biologicznego ojca

Dnia 22 maja 2019 r. Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN w sprawie o sygn. akt I NSNc 3/19 uwzględniła skargę Rzecznika Praw Obywatelskich. Skarga dotyczyła sytuacji dziedziczenia długów przez adoptowane dziecko po zmarłym biologicznym ojcu. Zgodnie w wyrokiem Sądu Najwyższego adoptowane dziecko nie dziedziczy długów biologicznego ojca. Zdaniem RPO sąd pierwszej instancji popełnił błąd. Sąd Najwyższy uwzględnił skargę Rzecznika i zgodnie z nią […]

Jak i kiedy można odzyskać prawo jazdy po wyroku w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych?

Zgodnie z ustawą o kierujących pojazdami – w niektórych przypadkach kierowcy muszą poddać się obligatoryjnemu badaniu psychologicznemu m.in. ci wobec których orzeczono zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Ponadto, ustawa ta wskazuje, iż osoba która kierowała pojazdem w stanie nietrzeźwości, stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu, musi również obligatoryjnie poddać się badaniu lekarskiemu. Zgodnie z nowymi przepisami w tym zakresie, kierowcy muszą one poddać […]

Zatrzymanie prawa jazdy – co robić?!

Niestety, rocznie wielu kierowców (świadomie lub nieświadomie) kieruje pojazdami w stanie po użyciu lub pod wpływem alkoholu. Konsekwencje takiego zachowania są bardzo poważne (m.in. utrata możliwości zarobkowania, sankcje karne, negatywne opnie w pracy, w miejscu zamieszkania, na uczelni itp.). Praktyka wskazuje, iż nie każda sprawa jest „oczywista” i że bardzo często w wielu przypadkach można uniknąć konsekwencji prawnych odebrania prawa jazdy lub ewentualnie skrócić okres pozbawienia […]

Porwanie rodzicielskie a uprowadzenie rodzicielskie

Z porwaniem rodzicielskim mamy do czynienia wówczas, gdy dziecko zabiera rodzic, któremu przysługuje pełnia praw rodzicielskich, zaś z uprowadzeniem rodzicielskim, gdy dziecko zabiera rodzic, który został pozbawiony praw rodzicielskich, jego prawa zostały zawieszone lub ograniczone ( uchwała SN z21.11.1979, VI KZP 15/79) bądź osoba obca.   Z porwaniem rodzicielskim mamy do czynienia wtedy gdy jeden z rodziców (posiadający pełnię władzy rodzicielskiej) opuszcza dotychczasowe wspólne miejsce […]

Co się dzieje z zaległymi alimentami po śmierci rodzica zobowiązanego do płacenia alimentów?

Alimenty są ściśle związane z tym kto ma je płacić to znaczy, że zobowiązanie do płacenia alimentów ma charakter osobisty. Obowiązek alimentacyjny nie przechodzi na spadkobierców rodzica zobowiązanego do płacenia alimentów. Zatem ani np. ciocia, bratanek, siostrzenica, wujek nie są zobowiązani do płacenia tych alimentów niejako „w zamian / w zastępstwie” zmarłego rodzica. Za życia rodzica zobowiązanego do płacenia alimentów – zaległych alimentów można żądać od tego właśnie rodzica. […]

Zadzwoń