Jak i kiedy można odzyskać prawo jazdy po wyroku w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych?

Zgodnie z ustawą o kierujących pojazdami – w niektórych przypadkach kierowcy muszą poddać się obligatoryjnemu badaniu psychologicznemu m.in. ci wobec których orzeczono zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Ponadto, ustawa ta wskazuje, iż osoba która kierowała pojazdem w stanie nietrzeźwości, stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu, musi również obligatoryjnie poddać się badaniu lekarskiemu. Zgodnie z nowymi przepisami w tym zakresie, kierowcy muszą one poddać […]

Zatrzymanie prawa jazdy – co robić?!

Niestety, rocznie wielu kierowców (świadomie lub nieświadomie) kieruje pojazdami w stanie po użyciu lub pod wpływem alkoholu. Konsekwencje takiego zachowania są bardzo poważne (m.in. utrata możliwości zarobkowania, sankcje karne, negatywne opnie w pracy, w miejscu zamieszkania, na uczelni itp.). Praktyka wskazuje, iż nie każda sprawa jest „oczywista” i że bardzo często w wielu przypadkach można uniknąć konsekwencji prawnych odebrania prawa jazdy lub ewentualnie skrócić okres pozbawienia […]

Porwanie rodzicielskie a uprowadzenie rodzicielskie

Z porwaniem rodzicielskim mamy do czynienia wówczas, gdy dziecko zabiera rodzic, któremu przysługuje pełnia praw rodzicielskich, zaś z uprowadzeniem rodzicielskim, gdy dziecko zabiera rodzic, który został pozbawiony praw rodzicielskich, jego prawa zostały zawieszone lub ograniczone ( uchwała SN z21.11.1979, VI KZP 15/79) bądź osoba obca.   Z porwaniem rodzicielskim mamy do czynienia wtedy gdy jeden z rodziców (posiadający pełnię władzy rodzicielskiej) opuszcza dotychczasowe wspólne miejsce […]

Co się dzieje z zaległymi alimentami po śmierci rodzica zobowiązanego do płacenia alimentów?

Alimenty są ściśle związane z tym kto ma je płacić to znaczy, że zobowiązanie do płacenia alimentów ma charakter osobisty. Obowiązek alimentacyjny nie przechodzi na spadkobierców rodzica zobowiązanego do płacenia alimentów. Zatem ani np. ciocia, bratanek, siostrzenica, wujek nie są zobowiązani do płacenia tych alimentów niejako „w zamian / w zastępstwie” zmarłego rodzica. Za życia rodzica zobowiązanego do płacenia alimentów – zaległych alimentów można żądać od tego właśnie rodzica. […]

Zaległe alimenty – jak je odzyskać?

Nader często zdarza się, że mimo prawomocnego wyroku / ugody, Twoje dziecko nie otrzymuje alimentów. Jeśli prośby nie pomagają, należy rozważyć środki prawne celem egzekucji należnych alimentów np.:   KOMORNIK Nawet jeśli zwłoka w zapłacie alimentów wynosi kilka dni – można rozważyć złożenie do komornika wniosku o wszczęcie egzekucji. Komornik może być dowolny. Pomocne (ale nie obowiązkowe) mogą okazać się wszelkie informacje na temat majątku […]

Czy potencjalny przyszły pracodawca może skontaktować się (na etapie rekrutacji) z obecnym pracodawcą?

Ubiegając się o pracę, należy liczyć się z faktem, iż ewentualny nowy pracodawca będzie chciał zweryfikować podane w życiorysie dane. Takie sprawdzenie / weryfikacja danych ma umożliwić potencjalnemu pracodawcy podjęcie właściwej decyzji w kwestii zatrudnienia danej osoby. Niestety, żadne przepisy nie regulują tego jak może przebiegać taka weryfikacja. Kodeks pracy w art. 221 wskazuje tylko jakich danych może żądać potencjalny nowy pracodawca […]

Darowizna i podział majątku wspólnego między małżonkami w trakcie trwania małżeństwa – czy to możliwe?

W trakcie trwania małżeństwa, małżonkowie mogą sobie przekazywać składniki swojego majątku za pomocą darowizny, mimo istnienia pomiędzy nimi wspólności majątkowej. Taka możliwość istnieje gdyż wspólność majątkowa charakteryzuje tym, że oprócz majątku wspólnego małżonków, istnieje równolegle majątek osobisty żony jak i majątek osobisty żony (3 odrębne zbiory majątkowe istniejące równolegle obok siebie). Zatem małżonkowie mogą np. w drodze darowizny przenieść jakieś składniki majątkowe […]

Czy pracodawca musi wystawić zaświadczenie o zarobkach?

Pracownicy często występują do pracodawcy z wnioskiem o wydanie zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach. Zaświadczenia takie konieczne są m. in. np. w banku, sklepie – do celów kredytowych, czy też w spółdzielni mieszkaniowej. Niestety przepisy prawa pracy nie odnoszą się wprost do takiego „obowiązku wydawania zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach pracownika”. Należy wspomnieć, iż wydawanie takich wniosków i zaświadczeń może stanowić duży kłopot dla pracodawcy, ponieważ musi on znaleźć czas […]

Upał w pracy a obowiązki pracodawcy

Upał w pracy należy rozumieć przez temperaturę przekraczającą 25 stopni, przy pracach na zewnątrz i 28 stopni przy pracach w pomieszczeniach. Niestety, przepisy (zarówno kodeks pracy jak i w zakresie bhp) nie precyzują, maksymalnej temperatury w pomieszczeniu w której można wykonywać pracę. Przepisy określają dokładnie jedynie dolną granicę temperatur w pomieszczeniu pracy. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy […]

Dobrowolne zrzeczenie się alimentów przez pełnoletnie dziecko

Zgodnie z obowiązującymi przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego – nie można zrzec się prawa do alimentów. Co do zasady, nawet pełnoletnie dziecko nie może zrzec się alimentów – gdyż obowiązek alimentacyjny wynika z przepisów prawa. Zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego – rodzice są zobowiązani do uiszczania świadczeń alimentacyjnych względem swych dzieci, które nie są w stanie się samodzielnie utrzymać. Chyba, że dochody pochodzące z majątku dziecka są wystarczające […]

Zadzwoń