Jak i kiedy można odzyskać prawo jazdy po wyroku w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych?

Zgodnie z ustawą o kierujących pojazdami – w niektórych przypadkach kierowcy muszą poddać się obligatoryjnemu badaniu psychologicznemu m.in. ci wobec których orzeczono zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Ponadto, ustawa ta wskazuje, iż osoba która kierowała pojazdem w stanie nietrzeźwości, stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu, musi również obligatoryjnie poddać się badaniu lekarskiemu.

Zgodnie z nowymi przepisami w tym zakresie, kierowcy muszą one poddać się weryfikacji lekarskiej w  terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji o skierowaniu na takie badanie, a w terminie 3  miesięcy od dnia doręczenia decyzji o skierowaniu na badanie przedstawić staroście odpowiednie orzeczenie lekarskie lub psychologiczne.

Obecnie skierowanie na badanie lekarskie i badanie psychologiczne w przypadku kierowania pojazdem  w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu, następuje na podstawie odpisu wyroku przesłanego przez sąd.  Decyzję o skierowaniu na ww. badania wydaje starosta na podstawie informacji uzyskanych od administratora centralnej ewidencji kierowców.

Badanie lekarskie przeprowadzane jest przez lekarza uprawnionego do badań osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień do kierowania pojazdami i kierowców (dokonywane jest pobranie moczu oraz krwi). Koszt takiego badania ponosi kierowca.

Uprawniony psycholog w toku badania oceni poziom sprawności psychicznej kierowcy, który w konsekwencji pozwoli na uzyskanie uprawnienia. Koszt takiego badania ponosi kierowca.

Uprawniony psycholog oraz uprawniony lekarz, po przeprowadzeniu badania wydaje osobie badanej orzeczenie o istnieniu lub braku przeciwwskazań do kierowania pojazdem.

Prawo jazdy nie może być wydane osobie:

 • u której w wyniku badania lekarskiego stwierdzono aktywną formę uzależnienia od alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu
 • w stosunku do której orzeczony został (prawomocnym wyrokiem sądu zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych – w okresie obowiązywania tego zakazu
 • w stosunku do której wydano decyzję o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami lub zatrzymaniu prawa jazdy-w okresie i zakresie obowiązywania tej decyzji
 • która uzyskała za granicą prawo jazdy, a to prawo jazdy został zatrzymane lub uprawnienie do kierowania pojazdami zostało cofnięte – w okresie obowiązywania zatrzymania prawa jazdy lub cofnięcia uprawniania

O zwrot prawa jazdy/przywrócenie cofniętego uprawnienia można się ubiegać w dniu następnym po ostatnim dniu w którym upływa kara.

Po dostarczeniu odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami lub orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami – jeżeli osoba była skierowana na takie badania.

Kontrolnemu sprawdzeniu kwalifikacji (egzamin państwowy teoria i praktyka) podlega osoba ubiegająca się o zwrot zatrzymanego prawa jazdy/przywrócenie cofniętego uprawnienia, którego była pozbawiona na okres przekraczający 1 rok.

Prawo jazdy otrzymuje osoba, która przebywa na terytorium  Rzeczypospolitej Polskiej przez co najmniej 185 dni w każdym roku kalendarzowym ze względu na swoje więzi osobiste lub zawodowe albo przedstawi zaświadczenie, że studiuje od co najmniej sześciu miesięcy.

Wniosek o zwrot zatrzymanego prawa jazdy może złożyć posiadacz prawa jazdy lub osoba przez niego upoważniona (pełnomocnik – pełnomocnictwo w formie papierowej lub w formie elektronicznej).

 

Zwrot zatrzymanego dokumentu prawa jazdy/przywrócenie cofniętego uprawnienia osobie, wobec której został orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres nieprzekraczający 1 roku następuje:

 • w dniu złożenia wniosku (z zastrzeżeniem, ze nie nastąpiły żadne zmiany w dokumencie prawa jazdy).

 

Zwrot zatrzymanego dokumentu prawa jazdy/przywrócenie cofniętego uprawnienia osobie, wobec której został orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres przekraczający 1 rok następuje:

 • 2 dni robocze (z zastrzeżeniem, ze nie nastąpiły żadne zmiany w dokumencie prawa jazdy)
 • pozostały czas oczekiwania uzależniony jest od poddania się  (z wynikiem pozytywnym)  przez wnioskodawcę egzaminowi kontrolnemu

Do wniosku o zwrot zatrzymanego praw jazdy konieczne są następujące dokumenty:

 1. wniosek o wydanie prawa jazdy lub pozwolenia
 2. kolorowa fotografia
 3. orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami silnikowymi w zakresie posiadanych kategorii prawa jazdy wydane przez lekarza uprawnionego do badań lekarskich osób kierujących pojazdami – o ile jest wymagane;
 4. orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami – o ile jest wymagane
 5. ewentualnie pełnomocnictwo

 

Zwrot zatrzymanego dokumentu prawa jazdy osobie, wobec której został orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów na okres nieprzekraczający 1 roku:

 • opłata za wydanie decyzji o zwrocie zatrzymanego prawa jazdy (opłata jest pobierana tylko w przypadku gdy została wydana kierowcy decyzja o zatrzymaniu dokumentu prawa jazdy) – wynosi 0,50 zł.

 

Zwrot zatrzymanego dokumentu prawa jazdy osobie, wobec której został orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów na okres przekraczający 1 rok:

 • Opłata za  wydanie decyzji o zwrocie zatrzymanego prawa jazdy (opłata jest pobierana tylko w przypadku gdy została wydana kierowcy decyzja o zatrzymaniu dokumentu prawa jazdy) – wynosi 0,50 zł .

 

Zadzwoń