Category Archives: Uncategorized

Rozliczanie dotacji unijnych – błędy i ich konsekwencje

Od wielu lat, dotacje unijne to jeden ze sposobów pozyskania funduszy na rozwój swojej firmy. Złożenie wniosku o dofinansowanie wraz z kompletem wymaganych załączników to bardzo skomplikowane przedsięwzięcie. Podpisanie umowy o dofinansowanie to bardzo poważny krok i duża odpowiedzialność finansowa. W przypadku jakichkolwiek niepowodzeń, ewentualna kara to nie tylko zwrot części lub całości otrzymanego wsparcia ale również i ewentualne odsetki od te kwoty. Dlatego też tak ważne jest prawidłowe realizowanie dotacji oraz jej prawidłowe […]

Niewiarygodna / nieprawdziwa przyczyna wypowiedzenia umowy o pracę

Od 1996 roku pracodawca w oświadczeniu o wypowiedzeniu umowy o pracę na czas nieokreślony ma obowiązek wskazania przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie umowy o pracę. Niewykonanie tego obowiązku jest naruszeniem przepisów o wypowiadaniu umów o pracę w rozumieniu art. 45 § 1 kodeksu pracy. Podanie przyczyny pozornej (nierzeczywistej, nieprawdziwej) jest równoznaczne z brakiem jej wskazania. Konkretność wskazania przyczyny należy oceniać z uwzględnieniem innych, znanych pracownikowi okoliczności uściślających tę […]

Odwołanie od decyzji wojewody w sprawie odmowy udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy / stały / rezydenta długoterminowego UE

Jedną z podstaw legalnego pobytu na terytorium Polski jest zezwolenie na pobyt czasowy / stały lub rezydenta długoterminowego UE. Aby uzyskać takie zezwolenie konieczne jest złożenie wniosku we właściwym urzędzie wojewódzkim. Wniosek składa się na odpowiednim formularzu urzędowym wraz z wymaganymi załącznikami i dokumentami, zdjęciem oraz opłatą. Niestety w wielu przypadkach wydawana jest decyzja negatywna tj. odmowa udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy / stały / rezydenta […]

Zwrot dotacji / dofinansowania ze środków unijnych – odwołanie od decyzji (zasady, sposoby, termin, podstawa prawna)

Podpisując umowę o dofinansowanie należy liczyć się z szeregiem obowiązków oraz z koniecznością rygorystycznego przestrzegania czynności określonych w tejże umowie (m.in. co do zakresu projektu jak i np. co do terminów określonych w umowie). Niestety, umowy o dofinansowanie zazwyczaj są bardzo długie, skomplikowane i zawiłe a beneficjenci skupiają się raczej na realizacji projektu od strony technicznej / logistycznej niż na stronie formalnoprawnej i administracyjnej. Niestety wszelkie zaniechania lub naruszenia postanowień umowy (projektu) np. terminów, […]

Ciąża a nowa praca – problemy z ZUS – odmowa wypłaty świadczeń

Bardzo wiele kobiet stoi przed dylematem czy może podjąć nową pracę (na umowę o pracę) będąc w ciąży lub planując w niedługim czasie ciążę. Powszechne są historie, iż ZUS zazwyczaj kwestionuje wtedy taki stosunek pracy i odmawia prawa do wypłaty świadczeń – zasiłku chorobowego, a następnie macierzyńskiego. Jednakże, jak potwierdzają to zarówno sądy polskie jak i ostatnio Europejski Trybunał Praw Człowieka – ciąża to nie powód sam w sobie, […]

Odrzucenie spadku – procedura, terminy, opłaty

Temat odrzucenia spadku pojawia się w kontekście uniknięcia odpowiedzialności za długi spadkowe. Odrzucenie spadku w pozwala uchronić spadkobierców przed zadłużonym spadkiem. Warto rozważyć odrzucenie spadku w sytuacji, gdy nie wiemy co składa się na spadek a mamy podejrzenia, że w większości mogą to być długi spadkowe a po ich spłacie niewiele zostanie ze spadku. Na odrzucenie spadku mamy określony czas – 6 miesięcy od dowiedzenia się o tytule swego powołania czyli od momentu kiedy […]

Eksmisja dla sprawcy przemocy domowej – podstawy i procedura

Małżonek lub były małżonek może domagać się eksmisji drugiego małżonka lub byłego małżonka na różne sposoby (różne podstawy prawne => różne skutki prawne), uzależnione jest to od przyczyn eksmisji, tytułu prawnego do mieszkania (najem, użyczenie, prawo własności, spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego) jak i w zależności od tego, czy prawo do mieszkania wchodzi do majątku wspólnego małżonków.   EKSMISJA Z LOKALU NA PODSTAWIE USTAWY O OCHRONIE PRAW LOKATORÓW – […]

Kredyt we frankach – wyrok TSUE – jak pozwać bank – krok po kroku

Polskie sądy są przepełnione pozwami w sprawie kredytów we frankach szwajcarskich. Wydane orzeczenie TSUE w październiku było punktem zapalnym dla kredytobiorców, którzy domagają się teraz swoich praw od banków stosujących nieuczciwe zapisy o indeksowaniu kredytu kursem obcej waluty. Coraz częściej polskie sądy orzekają też na korzyść kredytobiorców. Po wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w sprawie C-260/18, niektórzy z posiadających kredyty hipoteczne indeksowane kursem CHF […]

Opodatkowanie hali garażowej / garażu – jednak według niższej stawki

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu orzekł, że „skoro znajdujące się w posiadaniu spółki i przeznaczone na sprzedaż mieszkania w budynkach mieszkalnych nie są traktowane jako zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej, to analogicznie hale garażowe w budynkach mieszkalnych jako dokładnie w ten sam sposób niezajęte na prowadzenie działalności gospodarczej, również nie powinny podlegać opodatkowaniu wg najwyższej stawki podatku od nieruchomości (od budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej)” – wyrok WSA w Poznaniu z dnia 6 […]

Błędy w świadectwie pracy – korekta po latach lub gdy firma już nie istnieje

Jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy w związku z ustaniem stosunku pracy (bez względu na sposób ustania stosunku pracy) jest wydanie świadectwa pracy, w którym dokumentuje się informacje dotyczące przebiegu zatrudnienia. Świadectwo pracy jest niesamowicie ważnym dokumentem, zarówno w kolejnym miejscu pracy jak i ma niebagatelne znaczenie dla uprawnień emerytalnych czy rentowych, z tego też względu należy zweryfikować, aby w jego treści nie pojawiły się żadne błędy czy nieścisłości. W przypadku […]

Zadzwoń