Zaległe alimenty – jak je odzyskać?

Nader często zdarza się, że mimo prawomocnego wyroku / ugody, Twoje dziecko nie otrzymuje alimentów.

Jeśli prośby nie pomagają, należy rozważyć środki prawne celem egzekucji należnych alimentów np.:

 

KOMORNIK

Nawet jeśli zwłoka w zapłacie alimentów wynosi kilka dni – można rozważyć złożenie do komornika wniosku o wszczęcie egzekucji. Komornik może być dowolny. Pomocne (ale nie obowiązkowe) mogą okazać się wszelkie informacje na temat majątku zobowiązanego do płacenia alimentów. Jeśli nie posiadamy takich informacji, komornik sam z urzędu będzie ustalał majątek dłużnika.

 

REJESTR BIURA INFORMACJI GOSPODARCZEJ

Dłużnika alimentacyjnego można zgłosić do rejestru Biura Informacji Gospodarczej (dalej: BIG). Jeśli, mimo wezwania do spłaty zaległych alimentów, dłużnik alimentacyjny dalej nie płaci, można przekazać jego dane do Biur Informacji Gospodarczej. Konsekwencją takiego wpisu może być np.: odmowa udzielenia kredytu lub pożyczki dłużnikowi alimentacyjnemu, problemy z podpisaniem umowy na telefon, internet, telewizję. Wykreślenie z rejestru następuje dopiero po całkowitej spłacie zadłużenia.

 

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

Jeśli dochód netto na jedną osobę w Twjej rodzinie nie przekracza 725 zł, można złożyć wniosek o świadczenie  z Funduszu. Świadczenie przyznawane jest do ukończenia przez dziecko 18 lat albo do czasu ukończenia 25 lat, jeśli się uczy. Osobom niepełnosprawnym posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności alimenty przysługują bezterminowo. Niestety, świadczenie z Funduszu nie zawsze wynosi tyle samo co zasądzone alimenty. Co do zasady świadczenie z Funduszu nie może przekroczyć kwoty 500 zł.

 

WNIOSEK O ŚCIGANIE DŁUŻNIKA ALIMENTACYJNEGO

Jeśli dłużnik nie płaci alimentów, jednym z rozwiązań, jest złożenie wniosku o ściganie przez policję dłużnika alimentacyjnego i pociągnięcie go do odpowiedzialności karnej. Osoba, której dług alimentacyjny stanowi równowartość co najmniej trzech należnych świadczeń okresowych (najczęściej miesięcznych), podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Kary można uniknąć, jeśli dobrowolnie wyrówna się zaległość przed upływem 30 dni od daty pierwszego przesłuchania w charakterze podejrzanego.

 

URZĄD GMINY LUB OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Skierowanie wniosku do urzędu gminy lub mop’su o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego, skutkuje wezwaniem dłużnika alimentacyjnego do złożenia informacji o stanie swojego majątku. W przypadku braku takiej informacji, można np. wpisać dłużnika do biur informacji gospodarczych, można skierować wniosek do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnikowi alimentacyjnemu, można skierować wniosek o ściganie za przestępstwo nie alimentacji itp.

 

DZIADKOWIE

Jako jedna z możliwości, wskazywana jest ewentualność uzyskania alimentów od dziadków (w sytuacji gdy dłużnik alimentacyjny nie płaci należnych świadczeń). Alimenty od dziadków, jednak należy traktować jako ostateczność i raczej jako uzupełnienie alimentów pierwotnie zasądzonych od rodzica dziecka. Konieczne jest wykazanie, że nie jest się w stanie odzyskać zaległych pieniędzy od dłużnika alimentacyjnego oraz, że dziecko żyje w niedostatku a sytuacja materialna dziadków (rodzeństwa) pozwala na ich płacenie (chodzi o ich możliwości majątkowe i zarobkowe).

 

SKARGA PAULIAŃSKA

Nader często okazuje się, że dłużnik alimentacyjny nagle lub systematycznie wyzbywa się majątku. Wtedy możemy wystąpić do sądu z tzw. skargą pauliańską. Jest to metoda na odzyskanie należności od dłużnika, który aby uniknąć płacenia, sprzedał lub oddał w formie darowizny swój majątek osobom trzecim, np. rodzicom, konkubinie, rodzeństwu.

Uwaga: termin na złożenie skargi wynosi 5 lat od daty przepisania lub odsprzedania majątku.

 

WYJAWIENIE MAJĄTKU

Jeśli postępowanie egzekucyjne (prowadzone przez komornika) okaże się nieskuteczne, wniosek do komornika o wyjawienie majątku przez dłużnika może okazać się bardzo pomocny. Na skutek takiego wniosku – dłużnik ma obowiązek ujawnić swój majątek z którego można przeprowadzić egzekucję.

Wniosek o wyjawienie majątku przez dłużnika można złożyć również do sądu. Należy wskazać, że stawiennictwo dłużnika w sądzie jest obowiązkowe. Jeżeli nie stawi się na wezwanie bądź odmówi złożenia przyrzeczenia lub wykazu sąd może skazać go na grzywnę, nakazać przymusowe doprowadzenie a nawet zastosować areszt nieprzekraczający miesiąca.

Zadzwoń