Rozliczanie dotacji unijnych – błędy i ich konsekwencje

Od wielu lat, dotacje unijne to jeden ze sposobów pozyskania funduszy na rozwój swojej firmy.

Złożenie wniosku o dofinansowanie wraz z kompletem wymaganych załączników to bardzo skomplikowane przedsięwzięcie.

Podpisanie umowy o dofinansowanie to bardzo poważny krok i duża odpowiedzialność finansowa.

W przypadku jakichkolwiek niepowodzeń, ewentualna kara to nie tylko zwrot części lub całości otrzymanego wsparcia ale również i ewentualne odsetki od te kwoty.

Dlatego też tak ważne jest prawidłowe realizowanie dotacji oraz jej prawidłowe i skrupulatne rozliczanie.

Nie zawsze definicje z umowy o dofinansowanie pokrywają się z pojęciami na gruncie prawa podatkowego, pojęciami rachunkowymi czy kadrowo-osobowymi.

Nie mniej istotną kwestią, oprócz prawidłowych kwot, są terminy wskazane z umowie.

Zatem jak widać, realizacja dotacji oraz jej prawidłowe i terminowe rozliczanie nie jest prostą czynnością.

Niestety, dość często instytucje pośredniczące / wdrażające w wyniku kontroli wskazują na nieterminowość, braki w dokumentacji lub nieścisłości lub nawet nieprawidłowości w realizacji dotacji.

Dlatego też, w przypadku negatywnego wyniku kontroli oraz zastrzeżeń w informacji pokontrolnej należy przeanalizować stawiane zarzuty i konsekwentnie odnieść się do każdego z nich.

Jakiejkolwiek niedociągnięcia lub nieprecyzyjne i niedokładne odniesienie się do stawianych zarzutów, niewątpliwie może spowodować konieczność zwrotu części lub całości dotacji wraz z odsetkami.

Dlatego też tak ważna jest szczegółowa analiza całej dokumentacji pod kątem prawnym ze szczególnym uwzględnieniem zapisów umowy o dofinansowanie w kontekście stawianych zarzutów i uchybień.

 

Zadzwoń