Protokół pokontrolny po zakończeniu kontroli – zastrzeżenia / uwagi – co robić?

Po zakończeniu kontroli – beneficjent otrzymuje protokół pokontrolny (wstąpienie pokontrolne).

W zależności od stwierdzonych uchybień lub nieprawidłowości, instytucja kontrolująca może podjąć kilka działań.

Jeśli beneficjent zgadza się z uwagami, wystarczy, że usunie wskazane uchybienia, o ile jest to możliwe i zwróci wskazaną część dotacji, często nawet bez odsetek.

Jednak, zazwyczaj problem pojawia się wtedy, gdy beneficjent nie zgadza się ze stwierdzonymi uchybieniami / zastrzeżeniami.

Wtedy kluczowe jest profesjonalne odniesienie się do stawianych zarzutów.

Tylko i wyłącznie odniesienie się do każdego z punktów informacji pokontrolnej w sposób rzeczowy i merytoryczny z odpowiednio dobrana prawną argumentacją, może spowodować uwzględnienie stanowiska beneficjenta.

Dość często beneficjenci wybierają rozwiązanie polegające na „nie podpisaniu” informacji pokontrolnej. Niestety nie jest to skuteczne rozwiązanie. Co więcej, przekreśla szanse beneficjenta na przedstawienie swojego stanowiska i najczęściej kończy się konsekwencjami finansowymi tj. koniecznością zwrotu części dotacji.

Kluczowe jest aby do zastrzeżeń pokontrolnych odnieść się w wyznaczonym czasie. Złożenie swoich zastrzeżeń po terminie, zapewne skutkować będzie ich pominięciem.

Organ dotujący po złożeniu zastrzeżeń do protokołu kontroli rozliczenia dotacji wszczyna postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zwrocie dotacji, jeśli stwierdzi, że dotacja została pobrana nienależnie, w nadmiernej wysokości lub niezgodnie z przepisami.

Ostateczna decyzja o obowiązku zwrotu dotacji stanowi podstawę do egzekwowania zwrotu dotacji.

Dlatego tak ważne jest profesjonalne wsparcie w zaskarżeniu decyzji / złożeniu odwołania.

tylko profesjonalne przygotowanie uwag do informacji pokontrolnej gwarantuje uniknięcie konieczności zwrotu całości lub części dotacji.

Zadzwoń