Odmowa wypłaty zasiłku przez ZUS – co robić, jak się odwołać?

Jeżeli Organ Rentowy, czyli ZUS odmówi wypłaty zasiłku należy napisać odwołanie od decyzji ZUS. Takie odwołanie wnosi się do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych za pośrednictwem naszego miejscowego oddziału ZUS, w terminie 30 dni od daty otrzymania decyzji. Odwołanie jest wolne od opłat sądowych to znaczy, że składając odwołanie nie trzeba nic płacić ani w ZUS ani w sądzie.

Bardzo często ZUS w decyzji powołuje się na niepełne informacje lub swoją decyzję opiera jedynie na korzystnych dla siebie dowodach.

Dlatego tak ważne jest dokładne przygotowanie się do sporządzenia odwołania. W odwołaniu od decyzji ZUS konieczne jest wskazanie wszystkich naszych argumentów i ewentualnie nowych dowodów (np. nowych dokumentów, maili, korespondencji, świadków, nowych okoliczności itp.).

Należy dokładnie przeanalizować całe postępowanie prowadzone przez ZUS. Dość często zdarzają się błędy proceduralne po stronie ZUS – dlatego tak ważna jest profesjonalna analiza całego postępowania i decyzji ZUS. Już często same błędy proceduralne ZUS są podstawą pozytywnej decyzji sądu.

Równie często zdarza się sytuacja, gdy ZUS nie mając żadnych dowodów, jedynie w oparciu o swoje przypuszczenia, wydaje decyzje odmowne.

Analizując decyzję ZUS należy przeanalizować również dowodu jakie uznał a jakich nie uznał ZUS.

Tylko i wyłącznie pełna analiza całego postępowania ZUS oraz treści decyzji ZUS gwarantuje skuteczne odwołanie się od zapadłej decyzji i finalnie otrzymanie zaległych świadczeń.

Zadzwoń