Kontrola projektu w ramach dotacji unijnej

Każdy projekt realizowany ze środków unijnych podlega kontroli.

Kontrole maja miejsce zarówno a trakcie trwania projektu jak i po jego zakończeniu aż do momentu upływu okresu trwałości projektu.

Kontrole obejmują m.in.:

a. kontrola wniosku o płatność – weryfikacja wniosku o płatność pod kątem formalnym i rachunkowym oraz czy wydatki ujęte w tym wniosku do refundacji lub rozliczenia są wydatkami kwalifikowalnymi;

b. kontrola w miejscu realizacji projektu lub w siedzibie beneficjenta – taka kontrola może mieć miejsce zarówno w trakcie trwania projektu lub po jego zakończeniu aż do upływu okresu trwałości projektu (obejmuje m.in. kontrolę dokumentacji, faktur, kontrolę rzeczową itp.)

c. kontrola krzyżowa – wielu beneficjentów realizuje kilka projektów unijnych dlatego tez często zdarzają się kontrole sprawdzające czy np. te same wydatki , wskaźniki nie są zdublowane, sprawdzane będzie, czy w ramach kilku projektów, czy nie ma podwójnego finansowania itp

d. kontrola końcowa – kontrola obejmująca całość projektu (wszystkich dokumentów jak i samego projektu, wskaźników itp., zgodność z procedurami, zgodność z zasada konkurencyjności)

e. kontrola trwałości – ma miejsce po zakończeniu realizacji projektu (weryfikacja czy nie dokonano żadnych niedopuszczalnych zmian w projekcie po jego zakończeniu);

Co do zasad, po każdej kontroli sporządzana jest informacja pokontrolna. W informacji pokontrolnej wskazane są wszystkie kontrolowane elementy i ewentualne uwagi i uchybienia oraz termin do ustosunkowania się do tych zarzutów.

Należy wskazać, że nawet wzorowe prowadzenie projektu, może nie uchronić beneficjenta od otrzymania informacji pokontrolnej wskazujące pewne niedociągnięcia lub inne zarzuty.

Zadzwoń