Upał w pracy a obowiązki pracodawcy

Upał w pracy należy rozumieć przez temperaturę przekraczającą 25 stopni, przy pracach na zewnątrz i 28 stopni przy pracach w pomieszczeniach.

Niestety, przepisy (zarówno kodeks pracy jak i w zakresie bhp) nie precyzują, maksymalnej temperatury w pomieszczeniu w której można wykonywać pracę.

Przepisy określają dokładnie jedynie dolną granicę temperatur w pomieszczeniu pracy. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w pomieszczeniach pracy należy zapewnić temperaturę odpowiednią do rodzaju wykonywanej pracy (metod pracy i wysiłku fizycznego niezbędnego do jej wykonania), nie niższą jednak niż 14°C, chyba że względy technologiczne na to nie pozwalają (np. chłodnie). W pomieszczeniach pracy, w których jest wykonywana lekka praca fizyczna, i w pomieszczeniach biurowych, temperatura nie może być niższa niż 18°C.

Nie dotyczy to jednak pracowników młodocianych, którzy nie mogą wykonywać swoich obowiązków, gdy temperatura w pomieszczeniu przekracza 30° C, a wilgotność 65%. Co więcej, pracodawca musi zapewnić odpowiednie warunki pracy kobiet w ciąży, karmiących piersią, a także osobom niepełnosprawnym.

Jednakże, obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych, nieodpłatnie, odpowiednich posiłków i napojów,

Należy zatroszczyć się o dostęp do czystej wody pitnej. Niestety nigdzie nie ma sprecyzowane, że ma to być napój / woda schłodzony/ schłodzona. Za brak napojów w pracy pracodawca nie może wypłacić swoim podwładnym ekwiwalentu. Jest to bowiem obowiązek wynikający również z przepisów BHP.

Nie jest określona dokładna ilość napojów / wody (np. w przeliczeniu na jednego pracownika), jednak napojów musi wystarczyć dla wszystkich pracowników i powinny być one dostępne przez cały czas pracy. Wymóg ten ma szczególne zastosowanie, jeśli pracownicy wykonują pracę w warunkach uciążliwych, czyli na otwartej przestrzeni przy temperaturze przekraczającej 25° C lub w biurze bądź zakładzie pracy, przy temperaturze wyższej niż 28° C.

Zadzwoń