Odwołanie od decyzji wojewody w sprawie odmowy udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy / stały / rezydenta długoterminowego UE

Jedną z podstaw legalnego pobytu na terytorium Polski jest zezwolenie na pobyt czasowy / stały lub rezydenta długoterminowego UE.

Aby uzyskać takie zezwolenie konieczne jest złożenie wniosku we właściwym urzędzie wojewódzkim. Wniosek składa się na odpowiednim formularzu urzędowym wraz z wymaganymi załącznikami i dokumentami, zdjęciem oraz opłatą.

Niestety w wielu przypadkach wydawana jest decyzja negatywna tj. odmowa udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy / stały / rezydenta długoterminowego UE.

Gdy w odpowiedzi na wniosek, otrzymujemy decyzję negatywną (tj. odmowę), cudzoziemiec może skorzystać z procedury odwoławczej tj. każdy cudzoziemiec ma prawo odwołać się do drugiej instancji – Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców.

Odwołanie – kiedy, jak i do kogo złożyć.

Odwołanie to formalne pismo kierowane do organu II instancji (tj. organu wyższego).

Odwołanie musi spełniać szereg wymogów formalnych określonych w przepisach administracyjnych

Odwołanie należy złożyć na piśmie w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Odwołanie można złożyć osobiście lub wysłać listem poleconym.

Odwołanie składa się do wojewody, który przekazuje akta sprawy do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców (czyli adresujemy pismo do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców z dopiskiem „za pośrednictwem” Wojewody) i wysyłamy korespondencję na adres wojewody, który wydał decyzję odmowną.

Wojewoda zanim przekaże dokumentację do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców, może jeszcze zmienić swoją decyzję. Jeśli tak się stanie to odwołanie nie jest przekazywane do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców. Jednak sytuacje takie są bardzo sporadyczne. W większości przypadków, Wojewoda przekazuje odwołanie wraz z aktami do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców.

Najczęstsze przyczyny odmowy udzielenia zezwolenia

  1. błędy w złożonych dokumentach
  2. brak wymaganych dokumentów
  3. nieuzupełnienie wymaganych dokumentów w terminie
  4. przedstawienie dokumentów w nieodpowiedniej formie (np. kserokopie)
  5. nieaktualne dokumenty
  6. dokumenty z błędami (np. w imieniu, nazwisku, błędny PESEL itp.)
  7. dokumenty, które nie spełniają wymagań prawa (np. w języku obcym i bez tłumaczeń przysięgłych)
  8. składanie więcej niż jednego wniosku o zezwolenie na pobyt (osoba nie może mieć dwóch lub więcej spraw w toku).

Niestety, najczęściej otrzymana decyzja odmowna to wiele stron tekstu napisanego bardzo skomplikowanym językiem urzędniczym, co powoduje, iż cudzoziemiec może nie do końca zrozumieć przyczyny odmowy udzielenia zezwolenia na pobyt.

Dlatego też warto złożyć wniosek o wgląd w akta sprawy.

Niestety, ilość spraw powoduje, iż najczęściej nie udaje się zapoznać z aktami w terminie 14 dni (termin do złożenia odwołania).

Aby odwołanie było skuteczne, trzeba bardzo szczegółowo przeanalizować zarówno treść samej decyzji jak również treść dotychczas złożonych dokumentów.

Jeśli wykryjemy jakieś nieścisłości, koniecznie trzeba je opisać. Jeśli pominięto jakieś dokumenty, konieczne jest ich ponowne uwzględnienie lub konieczne jest wskazanie tego, że posiadaliśmy i posiadamy wszystkie niezbędne dokumenty,

W przypadku odwołania kluczowe jest samo uzasadnienie odwołania czyli dokładne przedstawienie naszych argumentów.

Tylko i wyłącznie szczegółowa analiza podstaw wydania decyzji odmownej oraz rzetelna analiza uprzednio złożonych dokumentów oraz odpowiednia argumentacja w odwołaniu gwarantują wydanie pozytywnej decyzji przez Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców.

Zadzwoń