Zamówienia publiczne

Kancelaria oferuje wsparcie w wyborze i przygotowaniu procedury udzielenia zamówień publicznych (określenie warunków udziału w postępowaniu, kryteriów oceny ofert, przygotowanie istotnych postanowień umowy, weryfikacja opisu przedmiotu zamówienia, weryfikacja treści ogłoszenia).

Kancelaria świadczy usługi związane m.in.:

  • z przygotowaniem niezbędnych dokumentów, wzorów pism i formularzy, Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, pism do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych
  • weryfikacją wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
  • weryfikacją ofert, weryfikacji treści ogłoszenia i SIWZ dla wykonawcy
  • opracowaniem środków odwoławczych, odpowiedzi na protesty i odwołania, zastępstwo prawne w postępowaniach odwoławczych i sądowych.

Usługi Kancelarii obejmują również wsparcie w przygotowaniu procedur zamówień w ramach dotacji unijnych.

Zadzwoń